Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  1-QUY DINH 724-2010 TRUOC THOI HAN (5%)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:51' 31-10-2014
  Dung lượng: 53.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN TRIỆU PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  Số: 724/2010/ QĐ-UBND Triệu Phong, ngày 04 tháng 08 năm 2010


  QUYẾT ĐỊNH
  V/việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,
  công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn
  thuộc UBND huyện Triệu Phong


  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 3;
  Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/ TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức viên chức;
  Căn cứ Công văn số 94/NV-TCCC ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Sở Nội vụ tỉnh về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 91/SNV-TCCC ngày 02 tháng 3 năm 2007 về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Triệu Phong.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND huyện Triệu Phong về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Triệu Phong.
  Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

  Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  - Như điều 2/QĐ; CHỦ TỊCH
  - Lưu VPUB,NV.
  (Đã ký)

  Hoàng Văn Quang
  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN TRIỆU PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


  QUY ĐỊNH
  V/việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Triệu Phong
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 724/2010/QĐ-UBND ngày 04/08/2010 của UBND huyện)

  - Thực hiện theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  - Công văn số 94/NV-TCCC ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Sở Nội vụ tỉnh về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 91/SNV-TCCC ngày 02 tháng 3 năm 2007 về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  - Bản quy định này, quy định các điều kiện, tiêu chuẩn; thủ tục và thời gian áp dụng nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Triệu Phong do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
  Điều 1. Phạm vi đối tượng áp dụng.
  Cán bộ, công chức, viên chức được xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả sự nghiệp giáo dục) thuộc UBND huyện Triệu Phong và cán bộ, công chức xã, thị trấn.
  Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo bảng lương chuyên môn,
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955