Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  4-So 316-UBND HUYEN (31-3-2014) QUY DINH NL TRUOC THOI HAN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:03' 31-10-2014
  Dung lượng: 94.5 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN TRIỆU PHONG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 316 /QĐ-UBND
  Triệu Phong, ngày 31 tháng 3 năm 2014
  
  
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
  đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  thuộc UBND huyện Triệu Phong

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
  Căn cứ Hướng dẫn 581/HD-SNV ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
  Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện,
  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Triệu Phong, gồm có 03 Chương và 08 Điều.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 724/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND huyện.
  Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
   
  Nơi nhận:
  - UBND tỉnh;
  - Sở Nội vụ;
  - BTV HU;
  - CT, các PCT;
  - LĐ Lao động huyện;
  - Các cơ quan HC, SN;
  - UBND cấp xã;
  - Các trường học;
  - Lưu: UB,NV.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH


  Hồ Viết Hy
  
  
  
  
   ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN TRIỆU PHONG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  QUY CHẾ
  Nâng bậc lương trước thời hạn
  đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  thuộc UBND huyện Triệu Phong
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 316 /QĐ-UBND ngày 31 /3 /2014
  của UBND huyện Triệu Phong)

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
  1. Quy chế này quy định các điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và người có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo chế độ hợp đồng (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức) do UBND huyện quản lý về tổ chức và biên chế.
  2. Cán bộ, công chức, viên chức được xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch công chức hành chính.
  3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức.
  Điều 2. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn.
  1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng; đồng thời động viên, khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
  2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
  a. Xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn ở các cơ quan, đơn vị không vượt quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955