Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  QD 2553-QUY CHE HOI DONG TD-KT GD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:39' 16-09-2012
  Dung lượng: 119.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Số: 2553 /QĐ-BGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của
  Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  Căn cứ Quyết định số 2552/BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục;
  Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2020/QĐ-BGD&ĐT-VP ngày 9/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - HĐTĐKTTW (để b/c);
  - Ban TĐKTTW;
  - Các Sở GDĐT;
  - Các trường, đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Lưu: VT, PTĐKT.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  (đã ký)


  Trần Quang Quý
  
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  


  QUY CHẾ
  Hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2553 /QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2012
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  Chương I
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC

  Điều 1. Chức năng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục
  Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
  Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng
  1. Tổ chức triển khai đến cơ quan, đơn vị trong ngành Giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các phong trào thi đua trong phạm vi ngành Giáo dục.
  2. Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và từng giai đoạn; tham mưu tư vấn cho Bộ trưởng về kế hoạch sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về công tác khen thưởng; đề xuất sửa đổi bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.
  3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành Giáo dục trong việc tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng.
  4. Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, ban hành văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục phù hợp với điều kiện của Ngành và quy định chung của Đảng,
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955